Η πράξη αναφέρεται στη δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στα Ιόνια Νησιά, μιας περιοχής που χαρακτηρίζεται σεισμικά και τεκτονικά ως η πιο ενεργή του Ελληνικού χώρου και μια από τις πιο ενεργές παγκοσμίως. Η έντονη σεισμικότητα του χώρου αυτού αποδίδεται κυρίως στην παρουσία του ρήγματος μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς και αποδεικνύεται όχι μόνο από την ιστορική αλλά κι από την πρόσφατα και ενόργανα καταγεγραμμένη σεισμικότητα, που περιλαμβάνει μεγάλους σεισμούς με εκτεταμένες επιπτώσεις στους ανθρώπους, στο φυσικό περιβάλλον, στα κτίρια και στις υποδομές των Ιονίων Νήσων. 


 Ειδικότερα η πράξη περιλαμβάνει: 


 Α. Την εκπόνηση (με βάση την ανάλυση των γεωλογικών, σεισμικών κλπ δεδομένων και τη χρήση σύγχρονων καινοτόμων μεθοδολογιών), διαφόρων θεματικών χαρτών (γεωλογικών, γεωτεχνικών, νεοτεκτονικών, μορφοτεκτονικών, σεισμικότητας, σεισμικής επικινδυνότητας, συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων) και μετρήσεις απόκρισης εδαφών και τρωτότητας κτιρίων, δικτύων και υποδομών. Οι δράσεις αυτές ενισχύθηκαν με την εγκατάσταση νέων και την ενίσχυση υπαρχόντων δικτύων καταγραφής σεισμολογικών παραμέτρων και συστημάτων παρακολούθησης πρόδρομων σεισμικών φαινομένων και μέτρησης της παραμόρφωσης του στερεού φλοιού στην περιοχή των Ιονίων Νήσων. 


 Β. Την ανάπτυξη (με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα) ενός καινοτόμου συστήματος για την αξιολόγηση των κινδύνων αλλά και την υποστήριξη στον καθορισμό των διεπαφών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και τη διευκόλυνση του συντονισμού τους, την επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την τυποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης πληροφοριών, λήψης αποφάσεων, παρακολούθησης ενεργειών και καταγραφής, την αυτοματοποίηση δημιουργίας αρχείου και εκθέσεων συμβάντων, την ανάπτυξη συστήματος πληροφόρησης SMS και την ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων σε ψηφιακό περιβάλλον και περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). 


 Γ. Την εκπόνηση/οργάνωση επιχειρησιακών σχεδίων και την πιλοτική εφαρμογή συνδυασμένων ασκήσεων ετοιμότητας, οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους θεσμικά εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο και στοχεύουν στην εξοικείωση αρμοδίων σε διαδικασίες και δράσεις ορθολογικού τρόπου διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δράσεις ενημέρωσης – εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης οι οποίες αποτέλεσαν ένα από τα κυριότερα εργαλεία για την εμπέδωση των προϊόντων του προγράμματος και της κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του σε μακροχρόνια βάση. Ειδικότερα περιλαμβάνεται δημιουργία και παραγωγή ειδικού ενημερωτικού υλικού, εκπαίδευση και προετοιμασία εμπλεκόμενων φορέων, σχεδίαση ειδικών δράσεων επικοινωνίας προς τα ΜΜΕ, ενημέρωση και εκπαίδευση ειδικών ομάδων του πληθυσμού καθώς και ενημέρωση και εκπαίδευση με ειδικό στόχο την τουριστική βιομηχανία. 


 Πρόκειται για μία ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του φυσικού-σεισμικού κινδύνου. Στο σύνολο των παρεμβάσεων π.χ. εκπόνηση ειδικών Σχεδίων Δράσης και Έκτακτης Ανάγκης, διενέργεια εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης έχει ληφθεί υπόψη και η διάσταση της αναπηρίας.